“Saan Upang Bumili ng Hydroponics |Paano Upang Hydroponic Herb Garden”

2. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan – Ikaapat na Baitang Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kakatawan sa paghiling ng kaukulang pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Pinagsumikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Tanging mga institusyon at kompanyang nakipagkontrata sa FILCOLS at yaong nakasaad lamang sa kasunduan, ang maaaring kumopya mula dito sa Kagamitan ng Mag- aaral. Ang hindi nakipagkontrata sa FILCOLS ay dapat, kung ninanais makakopya, makipag- ugnay nang tuwiran sa mga tagapaglathala at sa mga may-akda. Maaaring tumawag sa FILCOLS sa telepono blg. (02) 439-2204 o mag-email sa filcols@ gmail.com ang mga may-akda at tagapaglathala. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Direktor IV: Marilyn D. Dimaano, EdD Direktor III. Marilette R. Almayda, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Group, Inc. Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Manunulat: Entrepreneur & ICT – Eden F. Samadan, Marlon L. Lalaguna, Virgilio L. Laggui, Marilou E. Marta R. Benisano; Home Economics – Dolores M. Lavilla, Imelda O. Garcia, Bernie C. Dispabiladera; Agriculture – Teresita B. Doblon, Ma. Shirley A. Macawile, Ernesto R. Abletes, Judy R. Rondina; Industrial Arts – Shiela Mae R. Roson, Roberto B. Torres, at Randy R. Emen Mga Konsultant: Mona T. Sasing, Cherrypyn B. Barbacena, PhD, Anicia M. Lorica, at Werson R. De Asis, PhD Mga Tagaguhit: Entrepreneur & ICT – Anife S. Angelo; Home Economics – Sharlyn P. Sanclaria; Agriculture – Mar G. Agustin; Industrial Arts – Jayson M. Gaduena, Fermin M. Fabella, at Eric C. De Guia Mga Tagatala: Erwin Karl I. Antido at Ron Ralph Kenneth L. Ocampo Mga Naglayout: Phoebe Kay B. Doñes, Paola Joy B. Doñes, at John Ralph G. Sotto Mga Tagapamahala: Glenda M. Granadozin, Rogelio O. Doñes EdD, Marilette R. Almayda PhD, at Marilyn D. Dimaano, EdD

But now, no trace of the destruction was left. The whole place is active with weekend tourists and lot of farming activities. The recently open cross-island highway no. 6 has cut travel time fron Taichung City in Central Taiwan for almost two hours to just forty minutes.

May mga mag-asawang nagkakaroon ng isyu sa pagtatalik dahil madalas, mabilis na labasan ang lalaki. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkabitin sa tuwing kayo ng iyong asawa o nobya ay nagtatalik dahil napakabilis mong labasan, mayroong mga natural at mabisang paraan para sa iyong problema.

You can harvest any of your cherry tomatoes when they are slightly soft to the touch and have turned color from their original green. Most will be deep red, but some types of cherry tomatoes are yellow or orange. Give the fruit a twist and don’t pull on the vine or you can hurt the rest of the plant.

Naranasan mo na  ba ang magpaikot-ikot sa loob ng kwarto, kusina o sala dahil  sa paghahanap sa isang bagay na hindi mo maalala kung saan mo nailagay? Malimit ba na may nakakaligtaan kang gawin dahil nawala sa isip mo? Dumarating na rin ba ang mga oras na hirap ka ng alalahanin ang mga pangalan, lugar at pangyayari na naganap sa buhay mo. Alam kong hindi ito madalas mangyari noong medyo bata-bata ka pa kaya sinasabi mo na lang sa sarili na “matanda na kasi” kaya napapansin mong nagiging makakalimutin ka na.Ang tao ay normal na papunta sa pagtanda. Ngunit alam nyo ba na hindi normal na maging makakalimutin habang tumatanda ang isang tao. Ang pagiging makakalimutin o ulyanin ay hindi direktang epekto ng katandaan kundi ito ay resulta ng ibang karamdaman na tumama sa katawan partikular sa utak.

Takdang Oras ng Pagtuturo: Baitang IV V VI Bilang ng Oras 40 min. 40 min. 40 min. Patnubay sa mga Guro at Punongguro 1. Ang pagtuturo sa asignaturang EPP ay maaring maging flexible ayon pangangailangan. Hindi kinakailangang araw araw itong ituro bastaât ang kabuoang 200 minuto sa isang linggo ay matugunan. Maaaring dalawang araw na tig-iisang daang minuto o tatlong araw na dalawang araw na tigpipitumpong minuto at isang araw na animnapung minuto. 2. Iminumungkahing ang pageskedyul ng mga lawak ng MAKABAYAN at dapat magkakasunod sunod upang lalong maging maaayos pagtuturo nito. 3. Maaring kumuha ng isang eksperto sa pamayanan upang talakayin/ituro sa mga mag-aaral ang isang kasanayang di masyadong alam ng guro. 4. Ang mga sumusunod na Gawain ay iminumungkahi. Ilan dito ang maaaring gawin depende sa mga kagamitang makikita sa pamayanan.

Pag-aralang kontrolin ang iyong damdamin. Sinasabi ng Bibliya: “Inilalabas ng hangal ang kaniyang buong espiritu, ngunit siyang marunong ay nagpapanatili nitong mahinahon hanggang sa huli.” Ang mabuting pakikipag-usap ay hindi lamang puro pagrereklamo. Baka lalo ka lamang masermunan dahil dito! Kaya iwasan mong magmaktol, magmukmok, at magdabog na parang bata. Gusto mo mang ibagsak ang pinto o magdabog kapag hinihigpitan ka ng iyong mga magulang, malamang na lalo ka lamang pagbawalan dahil sa gayong paggawi—sa halip na magkaroon ka ng higit na kalayaan.

But the fact is that if such a pill or formula existed, it would not make you happy or even stress-free. Researchers at the University of California at Berkeley has back this up with a study that shows how our society puts too much emphasis on eliminating negative experiences when trying to alleviate stress.

Hindi na gaanong nabibigyang pansin ang pagsasaka ngunit nakikita ng mga mananaliksik na ang pagsasaka ay maaaring isa sa mga paraan para umangat ang Pilipinas. Kapag may nakabasa ng nasabing pananaliksik, maiisip ng taong iyon na bakit nga ba hindi pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang sektor ng agrikultura kung saan mayroon ang Pilipinas? Ang pag-aaral ay para rin sa mga mamamayang Pilipino na naghihirap dahil sa naaapektuhan ng mataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, kuryente, at pagkain. At higit sa lahat, ito ay para sa mga mamamayang Pilipino upang maiwasan nilang masayang ang mga produktong pangagrikultura na bunga ng sakripisyo, pawis, at dugo ng mga magsasaka.

In general, the major constraints to growth and development of the cattle industry are low breeding based, poor nutrition and herd management, localized peace and order situation, inefficient marketing systems and structures, and unfavorable government policies. Problems mostly encountered in small hold backyard operations include inefficient breeding techniques; inadequate feed supply ; and lack or inadequate technical support, veterinary, and extension services from the government.

IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG kaligtasan sa pagluluto at pagdudulot ng pagkain sa pamamagitan ng âgroup workâ 2.1.3.4 Naisasalysay pamamagitan ng Salundiwa o Sanaysay ang pagtulong sa pagluluto ng pagkain sa matipid na pamamaraan sa ââ 2.1.3.5 Naipakikita ang wastong pagdudulot ng pagkain para sa sarili at kasapi ng mag-anak sa pamamgitan ng pag-guhit o pag kuha ng letrato sa hapag kainan ng tahanan sa âSining Kusina ng Pamilyaâ 2.1.3.6 Naiguguhit ang lagayan ng mga kagamitan na pinagkainan at pinaglutuan sa tahanan at naisasalaysay sa pamamagitan ng 3 health groups 2.1.3.3 Nakapagbabalak ng planong almusal, panaghalian at hapunan na mas masustansiya, mura at sapat para sa mag-anak batay sa angkop na âbudgetâ ng tahanan 2.1.3.4 Naimumumng kahi o nagagawa ang wastong paraan ng pamimili, pagtanim at pag- alaga ng pagkaing kailangan ng pamilya 2.1.3.5 Nakasusunod sa wasto at matipid na pamamaraan ng paghahanda/pagluluto ng pagkain nang may kasiyahan 2.1.3.6 Nakapagdudul ot ng pagkain sa buong mag-anak sa wastong paraan at may kasiyahan 2.1.3.7 Naipakikita ang kasiyahan sa paglilinis ng hapag- kainan at ng 3.4 Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-iimbak 3.5 Naisasagawa ang pag-iimbak sa pamamagitan ng paggamit ng preserbatiba at iba pang paraan 3.6 Nakapagtutuos ng gastos at kikitain mula sa ipinagbiling inimbak na pagkain 4. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pananahi upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 4.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pananahi sa makina para sa sarili, sa mag-anak at sa pamayanan 4.1.1 Natutukoy ang mga gawaing pangkabuhayan sa pamayanan na may kinalaman sa pananahi 4.1.2 Natatalakay ang kabutihang naidudulot ng pagkakaroon ng

28. 341 Ang mga larawan na ito ay ang iba’t ibang disenyo ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa tahanan at pamayanan. Ang mga ito ang magbibigay sa inyo ng ideya upang makapag-outline ng tanawin sa pagpapaganda ng inyong tahanan at pamayanan. Mahalaga ang paghahanda ng outline sa disenyo sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Dito makikita ang ganda ng tanawin ng mga tanim para sa tahanan at pamayanan. Gamit ang computer, gumawa ng krokis ng disenyo ng landscaping sa pagtatanim ng mga halamang ornamental.

The local beef cattle industry is considered one of the country’s least develop comodity for the past several years now. During a year between 1983-1992, the local cattle population has declined at an average o 1.68/year.this can be attributed to the high slaughter rate at an average of 449, 507 head/year or  25.94% of the total population (BAS 1994).

48. ng mga bata – Lagyan ng angkop na pangalang ang proyekto at ang gumawa nito – Lapatan ng naayon na presyo – Mag buo ng komite sa isang bazaar ng proyekto – Gumawa ng inbentaryo ng mga proyekto – Magdahos ng Piging para sa mga Magulang – Get Together Party – hayaang magpili ng magustuhang proyekto ang mga magulang – Gumawa ng inbentaryo ng napagbilhan – Magplano ng mas malakihang Tngiang Pangangalakal kasama ang mga magulang • Mga panindang pinuunan: – mga pagkain kagaya ng tinapay, biscuit, etc. – mga gamit pangeskuela • Mga panindang galling sa mga proyekto ng mga mag-aaral: – Proyekto galling sa Sining Pantahanan – Proyekto galling sa Sining Pang- Industriya – Proyekto mula sa Sining Pang- Agrikultura – Proyekto mula sa Narseri/Ornamental • Isagawa ang mga nauukol na dokumento – kasunduan – imbentaryo – tutuos ng pinagbilhan – listahan ng kinita • Tamang pagsuri ng takbo ng Tingiang Pangangalakal • Mga panindang pinuunan: – mga pagkain kagaya ng tinapay, biscuit, etc. – mga gamit pangeskuela • Mga panindang galling sa mga proyekto ng mga mag-aaral: – Proyekto galling sa Sining Pantahanan – Proyekto galling sa Sining Pang- Industriya – Proyekto mula sa Sining Pang- Agrikultura – Proyekto mula sa Narseri/Ornamental • Isagawa ang mga nauukol na dokumento – kasunduan – imbentaryo – tutuos ng pinagbilhan – listahan ng kinita • Mga panindang kailangan maibenta sa labas ng eskuelaan: – gawin ang mga angkop na pamamaraan – gumawa ng kasunduan – MOA – gawin ang kinakailangan mga dokumento: – Business Permit – Mator’s Permit – Barangay Permit/clearance

30. 343 Gumawangkrokisatlagyanngshadingangmgadisenyo na nagpapakita ng magandang tanawin para sa itatanim na halaman/punong ornamental sa tahanan at pamayanan. PAGPILI NG ITATANIM NA HALAMANG ORNAMENTAL Agrikultura Aralin 8 Nilalaman: Ang mag-anak ay nais mag-landscape sa bakuran ng kanilang tahanan dahil nais nilang maging maganda o kaaya-ayang tingnan ang kanilang harapan. Kung kayo ay pipili ng mga itatanim na halamang ornamental para sa tahanan at pamayanan, may mga bagay kayong dapat isaalang-alang gaya ng lawak ng lugar, gamit ng halaman sa kapaligiran, ang kaangkupan sa panahon at anyo ng lupang taniman. Ang mga halamang ornamental ay may iba’t ibang katangian, ito ay ang mga halaman/punong ornamental na may mataas at may mababa, may namumulaklak at di-namumulaklak, may madaling palaguin, at may mahirap palaguin, may nabubuhay sa lupa at may nabubuhay sa tubig. Kaya mahalagang piliin ang itatanim na halamang ornamental na angkop sa lugar na pagtataniman. Layunin: Naipapakita ang wastong pamamaraan sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental

Ang Viagra ang isa sa pinakapopular na supplement na ginagamit ng mga kalalakihan upang matagal na labasan. Isa itong mabisang pampatagal labasan para sa mga lalaking mahina ang stamina pagdating sa pakikipagtalik.

 “My website creates orders for me from people I have never seen-it’s very surprising. some buyers order container loads from me without ever meeting me!” — Roberto Locsin, Furniture exporter, using the web to capture a global market..

200000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555pahabaan

Reference: PCARRD Philippine Recommends. Philippine recommends for beef cattle production, series no. 9-B. (1994). Philippine Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research and Development.

21. 334 Pag-aralan itong dalawang larawan. Ang pangarap mo ay magkaroon ng magandang tanawin sa inyong tahanan, kaya nais mong magkaroon ng landscape gardening at upang maisakatuparan ito ay kailangan muna ng pagpaplano. Kaya nasa pagpaplano ninyo ang ikaaayos na pagsasagawa ng disenyo ng pagtatanim ng mga pinagsamang halamang ornamental at iba pang mga halamang angkop dito. Makatitipid kayo sa oras, lakas, panahon, at salapi. Bukod dito, dapat ninyong alamin din ang sukat ng lugar na pagtataniman, pangangailangan ng mag-anak, at lugar na pagtataniman nito. Kaya kailangang maghanda ng listahan ng mga bagay na dapat isaalang-alang sa ikatatagumpay ng inyong gawain.

Halaman na may mabuhok, makatas, o makitid na dahon sa pangkalahatan ay may posibilidad na maging mababa ang tubig-use at sa gayon ay mga mithiin para xeriscaping. Ang ilang mga evergreens ay nabibilang sa kategoryang ito, masyadong, tulad ng at hemlocks.

eh hindi naman talaga yan maiiwasan kasi pag tag ulan talagang butas butas po talaga po…peru pag tag init eh maganda yung tubo nya…At isa pa organic kasi ang gamit ko hindi ako nag aaply ng chemicals on it. para healthy din tayo at safe..pwdi kang gumamit nang “hugas bigas’… arclip.net/video/NVB3Iok8tBk/فيديو.html

11. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 2.1.2.3Naipakikita ang wastong paraan sa paglilinis ng tahanan at bakuran sa pamamagitan ng paglinis ng silid- aralan at bakuran nito: • nagagamit sa maayos at matipid na pamamaraan ang mga kasangkapan at kagamitan sa paglilinis 2.1.2.4 Naisasalaysay sa pamamagitan ng Salundiwa, Tula o Sanaysay sa “Yaman Ako ng Tahanan Journal” ang mga araw araw na gawain upang pagpapananatili ng malinis na tahanan at bakuran ayon sa kakayahan ng bawat mag-anak 2.1.3 Naililista sa “Sining- Kusina ng Pamilya” ang mga pagkaing inihahanda sa bahay at naisasalarawan ang mga paraan ng pag-aayos at pagpapaganda ng tahanan at mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa “Yaman Ako ng Tahanan” Journal at ang mga kagamitang gamit dito sa “Simpleng Yaman – Imbenatryo ng Gamit sa Bahay” 2.1.2.2 Naisasalaysay sa pamamagitan ng Salundiwa, Tula o Sanaysay sa “Yaman Ako ng Tahanan Journal” ang pag gawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw at naisasagawa ito sa pagsunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan 2.1.2.3 Naipakikita sa pamamagitan ng pag- guhit o pag kuha ng letrato ang pag-aayos ng tahanan upang higit na 2.1.3.1 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkaing angkop sa iba’t ibang okasyon 2.1.3.2Natutukoy ang mga halamang maaaring gawing sangkap sa pagluluto tulad ng kinchay, sibuyas, oregano, basil, sili, rosemary, paminta, bawang 2.1.3.1 Nakapagbabal ak ng masustansiya, mura at sapat na pagkaing angkop sa okasyon 2.1.3.2 Nailalapat ang kaalaman sa matalinong pamimili 2.1.3.3 Natatalakay ang mga pamamaraan ng pagpapanatili ng sustansya, anyo at lasa ng pagkaing inihahanda 2.1.3.4 Naipapakita ang ibat-ibang gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain 2.1.3.5 Naipakikita ang

One comment

  • Kategorya: Lahat, [object Window], [object Window], [object Window]    Tags: [object Window], magtanong, kagandahan, [object Window], [object Window], kalusugan, [object Window], paglipat, [object Window], langis, [object Window], plano, programa, [object Window], i-promote ang, [object Window], [object Window], rosas, maputol, [object Window], [object Window], [object Window], tagumpay, [object Window], manalo, [object Window]
    Chilli zaden uitgedragen via de zaden. Geniet chili zaden in warm water gedurende 30 minuten, daarna weken in koud water ’s nachts, vervolgens verspreid in een pot die de media heeft ingevuld, dan is de media opgestapeld zo diep als 0,5 cm, Iram’ s morgens en ’s middags en zorg ervoor dat het water niet stagneren. Ongeveer 1-3 weken scheuten zal verschijnen.
    [5] Bruulsema, T.W., Heffer, P., Welch, M.R., Cakmak, I. and Moran, K. (2012) Fertilizing Crops to Improve Human Health: A Scientific Review. International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *