“Ano ang Hydroponic Gardening +Hydroponic Gardening Paano Upang”

2. Revised 2010 by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS), DepEd – Division of Negros Occidental under the Strengthening the Implementation of Basic Education in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE). This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for a project supported by AusAID. Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material was originally produced by the Bureau of Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines.

53. 366  Ano-ano ang mga kagamitan sa paghahalaman?  Ano ang magiging epekto kung hindi angkop ang kagamitan na gagamitin sa bawat gawain?  Paano pinangangalagaan ito? PAGGAWA NG ORGANIKONG PATABA (COMPOSTING) Agrikultura Aralin 14 Nilalaman: Ang organikong pataba ay maganda sa lupa at halaman. Ito ay nakapagdadagdag ng water holding capacity ng lupa at nakapagpapataba ng mga halaman. Kaya mainam na sa ating paghahalaman tayo ay mayroong kaalaman sa paggawa ng organikong pataba sa pamamagitan ng paggawa ng compost. Layunin: Naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng halaman tulad ng paggawa ng organikong pataba Sa paghahalaman, kailangan ang abono upang maging mataba at malago ang mga pananim. Ito ay maaaring magmula sa likas na yaman. Sa pamamagitan ng composting, ang mga sariwa o mga nabubulok na mga basura tulad ng mga balat ng prutas/gulay, dahon ng halaman at mga dumi ng mga hayop ay pwedeng gawing abono. Tinatawag itong organikong abono. Ito ay nagpapaganda sa kalidad o uri ng lupang pagtataniman.

Gandang araw po sa lahat, baka pwde nyo akong bahaginan ng Chart ng mga Gulay kung kelan napapanahong itanim na hindi magkakaproblema sa produksyon o pagpapasibol wala kasi akong guide. Salamat po sa mga magsasaka at mga hardenero =)

IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG ang tulong na gawaing idinulot sa paghahanda nito. Naisasalaysay ang sustainsiyang naidudulot ng bawat isa, at ang presyo ng mga sangkap na gamit dito. Nagbibigay ng mga mungkahi upang maging mas mura at sapat ang pagkain ng mag-anak 2.1.3.1Natutukoy ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain at ang kabutihang dulot ng bawat pangkat sa pamamagitan ng “Salanduwa”. 2.1.3.2 Naisasagawa ang mga payak na gawaing-kamay tulad ng pagbabalat, pagtatalop, paghihiwa, at iba pa sa paghanda ng mura at masustansiyang lutuin sa pamamagitan ng “group work” 2.1.3.3 Naipapakita ang pagsunod sa mga panuntunang pangkalusugan at magampanan ang pangangailangan ng pamilya 2.1.3 Naisasagawa ang paraan ng pagplano, paghahanda at pagdudulot ng pagkaing tugon sa pangangailangan ng mag anak ayon sa yamang likas ng mag-anak at kapaligiran. 2.1.3.1 Natatalakay ang mga salik – tulad ng “dietary needs”, budget”, at “household produce” mula sa backyard gardening at poultry and livestock na dapat isaalang- alang sa pagbabalak ng pagkain 2.1.3.2 “I-document” ang araw araw na handang almusal, pananghalian at panghapunan ng isang lingo sa “Sining Kusina ng Pamilya” 2.1.3.2.1 – Suriin ang sustansiyang dulot ng mga pagkaing ito ayon sa pagkamaparaan sa paghahanda ng pagkaing angkop sa okasyon 2.1.3.8 Nakapagdudulot ng pagkaing angkop sa okasyon sa wastong paraan 2.1.3.9 Naipakikita ang wastong paraan ng pagliligpit ng mga tirang pagkain upang mapakinabangan 3. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pag-iimbak ng pagkain upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 3.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pag-iimbak ng pagkain para sa sarili, sa mag-anak at sa pamayanan 3.2 Naipaliliwanag ang pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain tulad ng paggamit ng yelo, paglalagay ng preserbatiba tulad ng suka, asin, asukal, kalamansi 3.3 Nakapipili ng mga pagkaing maaaring imbakin

Balutin din nang mainit-init na tuwalya ang iyong titi bago ka magsisimula sa page-ehersisyo at pagmasahe upang masiguro na ang daloy ng dugo sa iyong titi ay sagana. May ibang technique o pamamaraan kung saan par aka lamang nagjajakol gamit ang oil. Kahit na ikaw ay nilabasan na, maaari mo pa ring ituloy ang pagmamasahe hanggang sa umabot ka ng limampung minuto.

2. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan – Ikaapat na Baitang Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kakatawan sa paghiling ng kaukulang pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Pinagsumikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Tanging mga institusyon at kompanyang nakipagkontrata sa FILCOLS at yaong nakasaad lamang sa kasunduan, ang maaaring kumopya mula dito sa Kagamitan ng Mag- aaral. Ang hindi nakipagkontrata sa FILCOLS ay dapat, kung ninanais makakopya, makipag- ugnay nang tuwiran sa mga tagapaglathala at sa mga may-akda. Maaaring tumawag sa FILCOLS sa telepono blg. (02) 439-2204 o mag-email sa filcols@ gmail.com ang mga may-akda at tagapaglathala. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Direktor IV: Marilyn D. Dimaano, EdD Direktor III. Marilette R. Almayda, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Group, Inc. Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Manunulat: Entrepreneur & ICT – Eden F. Samadan, Marlon L. Lalaguna, Virgilio L. Laggui, Marilou E. Marta R. Benisano; Home Economics – Dolores M. Lavilla, Imelda O. Garcia, Bernie C. Dispabiladera; Agriculture – Teresita B. Doblon, Ma. Shirley A. Macawile, Ernesto R. Abletes, Judy R. Rondina; Industrial Arts – Shiela Mae R. Roson, Roberto B. Torres, at Randy R. Emen Mga Konsultant: Mona T. Sasing, Cherrypyn B. Barbacena, PhD, Anicia M. Lorica, at Werson R. De Asis, PhD Mga Tagaguhit: Entrepreneur & ICT – Anife S. Angelo; Home Economics – Sharlyn P. Sanclaria; Agriculture – Mar G. Agustin; Industrial Arts – Jayson M. Gaduena, Fermin M. Fabella, at Eric C. De Guia Mga Tagatala: Erwin Karl I. Antido at Ron Ralph Kenneth L. Ocampo Mga Naglayout: Phoebe Kay B. Doñes, Paola Joy B. Doñes, at John Ralph G. Sotto Mga Tagapamahala: Glenda M. Granadozin, Rogelio O. Doñes EdD, Marilette R. Almayda PhD, at Marilyn D. Dimaano, EdD

Kadalasang nasasangkot sa organikong paghahalaman ang mga pamamaraan upang mapahusay ang kalidad ng lupa sa halamanan na gumagamit ng likas na biyolohikal na mga sangkap. Ang isa sa mga tunguhin nito ay paunlarin ang isang ekosistema na doo’y magiging matibay ang mga halaman upang mapaglabanan ang mga peste at mga sakit. Sa mga bansa na doo’y karaniwang ginagamit sa paghahalaman ang mga sintetikong kemikal, sumisidhi ang interes sa organikong paghahalaman. Bakit? May ilang dahilan.

paaralan 4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian Pangangalakal TINGIANG PANGANGALAKAL AT KOOPERATIBA Suggested Activities GRADE IV GRADE V GRADE VI 5. Naisasagawa ang wastong paraan ng pagtitinda at naipamamalas ang kawilihan sa pagtitinda Mga Mungkahing Gawain: – Kagtalaga ng tanging lugar sa silid aralan para maidisplay ang mga nabuong proyekto 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative 1. Natatalakay ang mga katangian ng isang namamahala ng tingiang tindahan bilang entrepeneur at isang ekonomista Mga Mungkahing Gawain: – Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng Paaralan – School Canteen and School Supply Cooperative

Naalala ko ang aking matagal na kaibigan sa AeroGrow, si John, ay para sa pagsusulit nang ilang buwan upang makarating ako upang makita ang kanyang basement aquaponic system. Ang mga isda at crawdads na lumalagong mga halaman sa basement ay maaaring maging kawili-wili. Ang dagdag na bonus na makita ang kanilang mga bagong chicks ng sanggol ay tinatakan ang deal. Nakasakay kami sa kotse at naglakbay nang hindi napagtanto na ang aming buhay ay malapit nang mabago.

Hartl Jaw Crusher High Quality Crusher Company News inside mechanical hammer crusher figure pdf; crushing operational cost; dolomite stone crusher india, (mobile crusher for sales hart hartl crushtek,) crushers and mills .

7. Ilubog at ibabad sila sa Salita ng Diyos.   Habang maaga ay balutan ang mga bata ng Salita ng Diyos.  Isulat ang mga ito sa inyong haligi.  Bigyan ang bawat isa ng sariling bibliya at siguraduhing binabasa nila ito araw-araw.  Mas bata sila ay mas mabuti.

37. 37 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. 2. Pagbabalik-aral Anu-ano ang mga iba’t-ibang uri ng bungang-kahoy? Ano ang maaring maidudulot ng pagpapalaki o pag-aalaga ng mga bungang- kahoy sa pamilya? 3. Pagganyak Sinu-sino sa inyo dito ang marunong sa computer at gumamit ng internet? Sa aralin natin ngayon ay magagamit ninyo ang inyong mga kaalaman sa computer at paggamit ng internet. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Basahin ang talata. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masipag at masikap sa pagtatrabaho. Dito sa Pilipinas, iba’t-iba ang hanapbuhay ng mga tao dahil sa pagkakaiba ng topograpiya dulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo. Kung kapatagan o kaya’y kabundokan ang pag-uusapan, pagsasaka ang hanpbuhay ng mga tao. Ang iba rin ay nag-aalaga ng halamanan o orchard farms na maari nilang mapagkakakitaan tulad ng saging, manga, lansones, abokado at iba pa. Maliban sa ito ay makakatulong sa pagtataguyod ng pamilya, ito rin ay makakatulong sa pagkakaroon ng ligtas at preskong hangin. Nakapagdudulot rin ito ng kasiyahan sa mga taong dumadayo sa lugar na may mga tanim na gaya ng mga nabanggit sa itaas lalung-lalo na sa mga nag-aalaga nito. 2. Pagtatalakay Sino ang kilalang masipag at masikap sa trabaho? Bakit nag-iiba-iba ang hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? Sa anong asignatura nabibilang ang salitang “topograpiya”? Ano ang ibig sabihin nito? Anong uri ng hanapbuhay ang nabanggit sa talata na maaring mapagkakakitaan? Anu-anong uri ng pananim ang maaring gawing orchard farm? Paano ito nakakatulong sa pamilya? Sa iyong palagay, nakakatulong din ba ito sa kalusugan ng tao? Paano? 3. Pagpapalalim sa Kaalaman Gumamit ng laptop, tab o cellphone. Gamit ang internet o pocket wifi magsaliksik kung anu-ano ang kilalang orchard farms sa bansa at kung saan ito matatagpuan. (Teacher may provide the internet then guide or facilitate the pupils during the activity) Itala ang mga impormasyong ito: Uri ng halamang inaalagaan: ________________ Lugar: __________________________________ Pangalan ng may-ari: ______________________

63. 63 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) 6 1ST Quarter – Agrikultura Lesson 17 I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga benipisyong naidudulot sa paggamit ng mga organikong pataba at lokal na pestisidyo para sa masusuportahang pagpapaunlad. ( TLE6AG-Oe-6-1.6.2 ) (Explains the benefits of using organic fertilizer and locally made pesticides toward sustainable development.) II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa: Pagtatalakay sa mga Benipisyong Naidudulot sa Paggamit ng mga Organikong Pataba at Lokal na Pestisidyo Para sa Masusuportahang Pagpapaunlad B. Sanggunian: K TO 12 Grade 6 Curriculum Guide, Google Images, Agap at Sikap 6,ph.72-73, internet (mymemory.translated.net), Pinaghalawan: Q&A on Organic Fertilizer, No.19, PhilRice C. Kagamitan: laptop, projector, tsart III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Basahin ang mga salitang nakasulat sa plskard. -organikong pataba -lokal na pestisidyo – masusuportahang pagpapaunlad -katas ng prutas -katas ng dahon -agrikultura 2. Pagbabalik-aral Anu-ano ang iba’t-ibang paraan ng paggawa ng organikong pataba? Ilarawan ang bawat isa. 3. Pagganyak Naranasan n’yo na bang mag-alaga ng mga halaman? Kayo ba ay tumutulong sa inyo mga magulang sa pa-aalaga ng mga halaman? Sino sa inyo ang may mga halamanan sa bakuran? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Basahin ang talata. Ang paggamit ng organikong pataba ay isang paraan ng paghahalaman na nakakatulong upang maging maganda ang lupang taniman at ang paglago ng halaman. Ilan sa mga halimbawa ng organikong pataba ay ang “fermented plant juice (FPJ),” “fermented fruit juice (FFJ),” “fish amino acid (FAA),” at “calcium carbonate” (CaCO3). Ang pinaasim na katas ng halaman o fermented plant juice (FPJ). Ito ay ang pagpapaasim ng mga ginayat o tinadtad na bahagi ng halaman tulad ng mga Pagpapahalaga: PAGKAMASIKAP

Halimbawa nito ay ang edukasyon na pilit na ibinibigay sa iyo ng iyong magulang upang ikaw ay umunlad sa buhay. Napakaraming nangyayari, sapagkat hindi nila pinahalagahan at pinansin ang pag-aaral noong sila ay bata pa at, nagresulta ito sa di – nila pagkakatapos ng kanilang pag-aaral kaya sila ay walang narating at naging mahirap ang kanilang buhay.

7. 7 All rights reserved. No part of this materials may be reproduced or transmitted in any form or by means – electronics or mechanical including photocopying without written permission from DepEd Regional Office VIII. EPP 6 1ST Quarter (Lesson 2) I. Batayang Kasanayan Natutukoy ang mga matagumpay na tao sa paghahalamanan sa pamayanan o sa mga kalapit na pamayanan. (TLE6AG-Oa-1 (1.1.2) Identifies successful orchard growers in the community or adjacent communities. II. Paksang Aralin A. Paksa: Mga Matagumpay na tao sa paghahalamanan. B. Sanggunian:  https://sites.google.com/site/rfo3dagovph/featured articles/angtagumpaynikatoti  http://www.philstar.com/true-confessions/155008/ka-asyong-konduktor-ng- bus-noon-matagumpay-na-negosyante-ngayon-unang-labas  https://philscatweb.wordpress.com/2017/04/04/kampeon-sa-pagsasaka/  http://ati.da.gov.ph/rtc2/feature/success-story/pagtitiyaga-pagsusumikap- pananalig-sa-diyos-susi-sa-tagumpay-ni-kap-roger  akoaypilipino.eu/libangan/libangan/life-style/magsasaka-hari-ng-kabukiran- bayani-ng-bayan.html  kanayon.blogspot.com/2008 C. Kagamitan: tsart, mga larawan III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Dugtungan ng angkop na mga salita ang mga sumusunod para makabuo ng isang makulay na pangungusap.  Magtatagumpay ako kung___________________________________________.  Ang biyaya ay mapapasakamay ko kung ________________________________. 2. Balik- aral: Anu- anong kapakinabangan ang nakukuha sa pagtatanim ng puno at bungang- kahoy? Value: Ang taong matiyaga ay nagkakamit ng biyaya.

May mga halamang minsan lang kung itanim pero maraming taon bubunga at mapapakinabangan. Perennials ang tawag sa kanila. Ang mga halimbawa nito ay ang niyog, papaya, kalamansi at paminta. Mayroon namang kailangang itanim kada taon pag season ng taniman o planting. Seasonals naman ang tawag dito. Ang karaniwang mga halimbawa nito ay ang ilang varieties ng luya, luyang-dilaw, kamote at kamoteng-kahoy. Ganoon din ang okra at talong. May mga gulay na kapwa perennial at seasonal gaya ng kamatis at sili. May variety silang pwedeng minsan lang itanim, at, meron din namang itinatanim tuwing panahon ng taniman.

If you grow two genetically identical plants using soil for one and hydroponics for the other, you will almost immediately see the difference this factor makes. Faster, better growth and much greater yields are just some of the many reasons that hydroponics is being adapted around the world for commercial food production as well as a growing number of home, hobby gardeners.

Kapag itinanim sa lupa, binubuhaghag ng mga pananim na may malalalim na ugat, gaya ng clover at alfalfa, ang matitigas na lupa at pinararami ang organikong bagay. Ang mulch—halimbawa, isang suson ng tinabas na mga damo o kusot na inilagay sa ibabaw ng lupa—ay kapaki-pakinabang din sa pagbabago ng kayarian ng lupa.

Jump up ^ Barbosa, Guilherme (16 June 2015). “Comparison of Land, Water, and Energy Requirements of Lettuce Grown Using Hydroponic vs. Conventional Agricultural Methods”. International Journal of Environmental Research and Public Health. Retrieved 5 December 2017.

Basil (Ocimum basilicum) is often referred to as the king of herbs. Basil plants are certainly one of the most popular herbs grown in the home garden. Growing basil outdoors or in a container is very easy to do if you follow these simple steps for how to grow basil.

107. 420 Dapat sundin at isaalang-alang ang mga wastong pamamaraan upang maramdaman ng alagang hayop na sila ay mahal ng nag-aalaga sa kanila. Dapat ay: – binibigyan sila ng maayos at malinis na tirahan; – maayos ang pag-aalaga sa kanila tulad ng pag- papaligo, pag-eehersisyo, at pagpapabakuna o pagpapainom ng gamot kung kinakailangan; 4. Pakainin sila sa pamamagitan ng pagsasaboy ng pagkain, pagpapatuka sa lupa, sa pal- ad, o paglalagay ng patuka sa isang lalagyang malanday. Ha- lu-halo at dinurog na kabibi at uling na tinimplahan ng asin. 5. Bigyan din ng sapat at malinis na tubig na inumin. Kailangang panatilihin ang kalinisan upang hindi mag- kasakit at dapuan ng mga peste ang mga ibon. Linisin ang kanilang bahay at pinag- kakainan araw-araw.

Grapes are very easy to grow from cuttings. With proper care, a dormant cutting can be started in the spring and by fall will give a vine large enough to bear a cluster or two of fruit the next season. The important factors are proper care and preparation of the cuttings.

34. 347 Pag-uusapan ang natapos na gawain at alamin kung ang mga napiling halaman/punong ornamental ay naaayon sa paalala na ibinigay ng guro. Magtala ng tiglimang halamang ornamental na maaaring itanim na may kasamang ibang halaman. Nilalaman: Nais mong ayusin ang inyong bakuran upang makagawa ng simpleng landscape gardening. May dati nang mga tanim na mga halaman at puno sa bakuran ninyo. Nang may natutuhan ka na sa pagpapaganda ng bakuran mula sa iyong guro tungkol sa simpleng landscape gardening, nagkaroon ka ng ideya na gawan ng pagbabago ang pagkakaayos ng bakuran ninyo. Sa pagbabago ng espasyo, naisip mong maraming bagay ang maaaringgawin.Isusulatmosaiyongtalaanangmgakakailanganing bagay gaya ng lupang tataniman, kasangkapan, kagamitan, at mga halaman at punong ornamental na nababagay sa ng inyong bakuran. Ibilang na rin ang maliliit na bagay na gagamitin dito. Layunin: Naipakita ang wastong pamamaraan sa paggawa at paghahanda ng taniman. WASTONG PAMAMARAAN SA PAGHAHANDA NG TANIMAN NG HALAMANG ORNAMENTAL Agrikultura Aralin 9

4. Naipakikita ang pagka sibikong saloobin sa pamamagitan ng pag aambag ng inaning gulay sa “feeding program” ng paaralan. Mga Mungkahing Gawain: a. sumali sa programang Gulayan sa Paaralan b. gumawa ng inventaryo ng naibigay ng bawat bata c. magbigay ng naaangkop na certipiko ng pagkilala sa mga bata at magulang d. sa ilalim ng programa, makipag- ugnayan sa Department of Agriculture (DA) para sa libreng pagbibigay nila ng HVC seeds at kagamitang pag-aalaman 5. Napapalawak ang kahalaman at kasanayan sa pagbebenta ng ani sa tingiang kalakalan sa paaralan at sa communidad. a. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta ng proyekto, o kaya; b. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng mga proyekto sa paaralan o malapit na palengke, – para sa dagdag na teknikong kaalaman – supply ng mga punla – Magtayo ng Narseri para sa mga punongkahoy/ bungang kahoy – sa luob ng paaralan – sa komunidad/pamayanan sa pakikipag- ugnayan sa mga local na opisyal para sa: a. lugar na pagtatayuan sa ilalim ng isang kasunduan – MOA b. pag-aalaga kasinupan ng narseri c. patuloy na supply at pagmintini ng “stock” d. ibang lugar na pagtatannam ng mga puno, hal., plaza, “watershed area”, etc. 2.2 Natatalakay ang mga gawain sa pagpaparami ng mga punongkahoy/ bungang kahoy (aseksuwal at artipisyal) Mga Mungkahing Gawain: Ipaliwanag at ipakitang turo ang mga sumusuniod na pamamaraan : – Grafting – Marcotting

Kung palakihan ng titi lamang ang pag-uusapan, isang natural na paraan ng pagpapalaki ng titi ay ang pagmamasahe nito. Mayroong iba’t ibang paraan ng pagmamasahe ng titi gaya ng anvil stroke, climbing the mountain method, autoerotic technique, milking technique, at ang pinakapopular—ang jelqing method. Upang mas maging epektibo ang mga pamamaraang ito, maaari kang gumamit ng kahit ano mang pampadulas ng iyong titi.

7. 320 PAKINABANG SA PAGTATANIM NG HALAMANG ORNAMENTAL Agrikultura Aralin 1 Nilalaman: Sa araling ito, matututunan ng mga mag-aaral ang kahalagahang dulot ng paghahalamang ornamental sa kapaligiran at sa kabuhayang pamilya. Maaasahan mong malaki ang maibabahagi ng gawaing ito hindi lamang sa sarili, pamilya bagkus sa bayan. Layunin: Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? May makukuha ba tayong kapakinabangan mula dito? Ano ang naitutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya at pamayanan? Kukuha ang bata ng isang binilot na papel mula sa tambiolo, babasahin nang malakas at saka ipaliliwanag sa klase ang nakasulat dito. Gayundin ang gagawin ng susunod na mag-aaral hanggang sa matapos magpaliwanag ang lahat.

This is  also an opportunity for those who are also love to travel not just in the Philippines but all over the world with WWOOF host country. This is a good opportunity for those who love to travel and need to reduce their expenses on the place they like to travel.

Aeroponics is a system wherein roots are continuously or discontinuously kept in an environment saturated with fine drops (a mist or aerosol) of nutrient solution. The method requires no substrate and entails growing plants with their roots suspended in a deep air or growth chamber with the roots periodically wetted with a fine mist of atomized nutrients. Excellent aeration is the main advantage of aeroponics.

One comment

  • IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG wastong paraan ng pag- aani ng tanim/bunga 1.14 Naisasagawa ang wastong pag-aayos ng inaning produkto at ang pagbibili nito 1.15 Nakapag-iingat ng talaan ng gastos at kinita 2. Natatamo ang mga kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa pagpaparami ng halamang gulay 2.1 Nasasabi ang kahalagahan ng gawaing pagnanarseri 2.2 Maipaliwanag ang mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagpaplano at pagtatayo ng mahusay na nursery 2.3 Naiisa-isa ang mga kasangkapan at kagamitan sa pagnanarseri 2.4 Naisasagawa ang mga pangunahing pamamaraan sa pagnanarseri at pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla at pagpapaugat 2. Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa maka-agham na pagpaparami ng puno/bungang- kahoy 2.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa maka-agham na pamamaraan ng pagnanarseri 2.2 Natatalakay ang mga gawain sa pagpaparami ng mga punongkahoy/bungang kahoy (aseksuwal at artipisyal) 2.3 Nakagagamit ng angkop na kasangkapan at kagamitan 2.4 Naisasaalang-alang ang mga salik sa pagpaparami ng halaman sa pamamaraang asekswal o artipisyal tulad ng grafting, budding, marcotting at inarching
    46. kasanayan sa pamamagitan ng pagbubuo ng maraming proyekto tungo sa tinigiang pangangalakal sa paaralan at pamayanan. Mga Mungkahing Gawain: 1. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta ng proyekto, o kaya; 2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng mga proyekto sa paaralan o malapit na palengke, ayon sa payo ng guro. 3. Makipag usap sa mga kamagaral na naatasan sa Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan 4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian Pangangalakal 1. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta ng proyekto, o kaya; 2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng mga proyekto sa paaralan o malapit na palengke, ayon sa payo ng guro. 3. Makipag usap sa mga kamagaral na naatasan sa Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan 4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian Pangangalakal 7. Nagagamit at napapalawak ang kasanayan tungo sa maramihang pagbubuo ng proyekto gamit ang makabagong teknolohiya para sa maunlad na tingiang pangangalakal. Mga Mungkahing Gawain: 1. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta ng proyekto, o kaya; 2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng mga proyekto sa paaralan , malapit na palengke, o kaya sa mga estable semento sa pangangalakal ng kagayang produkto, ayon narin sa payo ng guro. 3. Makipag usap sa mga kamagaral na naatasan sa Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan o kaya sa mga otoridad kung ito ay sa labas na ng
    Kapag naglalakbay sa anomang destinasyon sa palibot ng Denver Boulder gamitin ang Live na mga Direksyon ng Moovit na may Notipikasyon ng Pagbaba upang malaman ang eksaktong lugar at kung gaano kalayo ang lalakarin, gaano katagal kang maghihintay sa linya, at kung ilang pang hintuan ang natitira. Sasabihin sa iyo ng Moovit kung oras na para bumaba – hindi na kailangan na palaging tingnan kung bababa ka na sa susunod na hintuan.
    37. 37 Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na produksyon ay nabibilang sa (a) Produksyong mala-industriyal, (b) Maliitang produksyon, (c) Katamtaman Hanggang sa Malakihang produksyon, at (d) Ilang gawaing pagmamanupaktura. ________ 1. Pagawaan ng asero ________ 2. Pabrika ng pagkaing de lata ________ 3. Gumagawa ng sirang payong ________ 4. Pabrika ng kimikal ________ 5. Pagawaan ng relo ________ 6. Paggawaan ng air conditioner ________ 7. Talyer sa paggawa ng sirang sasakyan ________ 8. Paggawaan ng sirang sapatos ________ 9. Patahian ng damit ________ 10. Pabrika ng mga gulong ng sasakyan B. Sagutin nang may paliwanang ang mga tanong: 1. Magbigay ng limang suliraning kinakaharap ng sector industriya at pangangalakal. _______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Ipaliwanang kung bakit kaya ang sector na ito ay nahaharap sa ganitong suliranin _____________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Sa iyong palagay, ano kayang programa ang dapat ipatupad ng pamahalaan upang mapaunald pang mabuti ang sektor ng industriya at pangangalakal ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
    10. 8 B. Bakit dapat isaisip ang mga salik sa pagnanarseri? Ipaliwanag ito. Isulat sa kuwaderno ang mga sagot. Ang pagnanarseri ay nagiging isang uri ng hanapbuhay, nakadaragdag ng kita, isang magandang libangan, nakapagpapaganda ng paligid at nakaaaliw. Subalit ang mga magagandang dulot ng pagnanarseri ay matatamo lamang kung ang moral sa paggawa tulad ng kasipagan, pagiging matulungin at pakikiisa, katapatan at pagkamalikhain ay iyong taglay. Iguhit sa isang malinis na papel ang anyo ng isang mainam o mahusay na lugar para sa pagnanarseri. Isaalang-alang ang mga salik na natutunan mo. TANDAAN MO ISAPUSO MO GAWIN MO May mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri na dapat laging isaisip upang makatiyak sa maayos at matagumpay sa gawaing ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *